دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل162 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر  85 ص
چكیده 
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباطكریم در سال 86-85 میباشد. 
روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. كه در این پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شد كه پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانشآموزانی كه كمترین نمره سازگاری را كسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و كنترل تقسیم گردیدند. 
جهت اندازهگیری دادهها از پرسشنامهها سازگاری سینها و سینگ (1993) كه شامل 60 سؤال كه حوزههای عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانشآموزان دبیرستانی را میسنجد استفاده شد و همچنین مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل در ده جلسه یك ساعت و نیم اجرا شد و در پایان نیز از هر دو گروه گواه و كنترل پسآزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضیههای پژوهش از آمار استنباطی (T مستقل و كواریانس) استفاده شد. 
نتایج این پژوهش نشان داد كه روش مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل TA بر سازگاری اجتماعی و سازگاری كل شركتكنندگان تأثیر معنادار داشته است همچنین نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین سازگاری دانشآموزان پایه اول و دوم میباشد و سازگاری عاطفی و آموزشی نیز افزایش یافته است ولی معنادار نبوده است.
فهرست مطالب:
عـنـوان شماره صفحات
فهرست مطالب الف
فهرست جداول ث
فهرست نمودارها ث
چكیده 1
فـصـل اول 
كلیات تحقیق 
مقدمه 2
بیانمسئله  
3
ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق   5
اهداف پژوهش   6
فرضیههای پژوهش  
متغیرهای پژوهش   7
7
تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی   8
تعریف نظری مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل   8
تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل   8
تعریف نظری سازگاری   9
تعریف عملیاتی سازگاری   10
فصل دوم 
ادبیات و پیشینة تحقیق
مقدمه 13
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن 13
تعریف سازگاری   13
    عوامل موثربرسازگاری   14
     انواع سازگاری   17
  روشها یا اشکال سازگاری   23
      ملاکهای سازگاری مطلوب   24
      ویژگیهای افراد سازگار   25
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل   27
نظریه تحلیل رفتار متقابل   27
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل 28
الگوی حالات نفسانی   28
موقعیتهای روانی و طرحهای زندگی  
32
 آسیب شناسی روانی   34
          الف : آسیب شناسی ساختی   24
         ب: آسیب شناسی کارکردی   35
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل   35
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل   36
مشاوره و درمان   38
        الف : تحلیل درمان ساختار 38
        ب: تحلیل درمان تبادلها   39
ارزشهای مشاوره گروهی   40
 جمع بندی مطالب   42
بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق   43
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور   43
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور   46
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل   48
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه 52
روش تحقیق 52
جامعه آماری تحقیق   52
نمونه و روش نمونه گیری       52
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن   53
پرسشنامه سینهاوسینگ   53
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ   55
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ     55
روش تجزیه و تحلیل دادهها   
56
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش   56
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل   57
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه 60
اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیك نمونههای تحقیق  
62
تجزیه و تحلیل دادهها 
73
فرضیه اصلی   74
فرضیه فرعی اول     75
فرضیه فرعی دوم     76
فرضیه فرعی سوم     77
فرضیه فرعی چهارم   77
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری 
مقدمه   80
یافتههای پژوهش    
80
      الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها   80
      ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها   81
پـیشنـهادات تحقیق   87
الف- پیشنهادهای  برخاسته از پژوهش     87
ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی   88
  محدودیتها   88
منـابـع
منابع فارسی 90
منابع لاتین 95
پیـوست
پیوست 1- پرسشنامه سینهاوسینگ و كلید پرسشنامه  
پیوست 2- فرم ساختار بانک اطلاعات ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری ...
پیوست 3- فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله  
پیوست 4 – خلاصه كامل جلسات گروهی  
 
فهرست جداول:
عـنـوان                                               شماره صفحات
جدول 1-3 :  ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ 55
جدول 2-3 : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ 55
جدول 1-4 : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش 62
جدول 2-4 : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش 62
جدول 3-4 : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش 63
جدول 4-4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش 64
جدول 5-4: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش 64
جدول 6-4 : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش 69
جدول 7-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل 70
جدول 8-4: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل   74
جدول 9-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری 75
جدول 10-4 : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی 76
جدول 11-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی   77
جدول 12-4 : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم 78
فهرست نمودارها
نمودار 1-4 : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش 65
نمودار 2-4 : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش 67
نمودار 3-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل 72

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : بررسی تأثیر مشاوره گروهی , با رویکرد تحلیل رفتار متقابل , بر سازگاری دانش آموزان دختر ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل19.743 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 بررسی پرتره در عکاسی ایران 125 ص

تاریخچة ورود عكاسی به ایران

منابع ایرانی

ظاهراً آنچه از مراجع عصرناصرالدین شاه درخصوص تاریخ ورود صنعت یا فن عکاسی بدست می آید در جلد سوم « مرآت البلدان ناصری» تألیف محمد حسن خان اعتماد السلطنه (صنیع الدوله) درج شده است ودر اینجا به تلخیص قسمتهای مهم آن آورده می شود:

«یکی از صنایع جدید متعلق ومنشعب از علوم طبیعی که درزمان سلطنت شاهنشاه رواج گرفته وترقی حاصل کرده عکاسی است...( در اینجا مقداری راجع به اصول عکاسی و علم و تاریخ مربوط به آن گفته شده)....در اواخر عهد شاهنشاه مبرورمحمد شاه غازی البسه الله ثوب النور، مسیوریشارد خان سرتیپ معلم که اکنون زبان انگلیسی و غیره مدرسه دارلفنون را معلم است با زحمات زیاد برروی صفحه نقره عکس می انداخت و در اوایل سلطنت روحنا فداه که بنای مدرسه دارالفنون شد مسیوکریشش نمساوی معلم توپخانه قدری درروی کاغذ امتحانات عکاسی نمود. مسیو فکتی معلم طبیعی اول کسی است که درمدرسه طهران کلدیون استعمال نمود و مسیو کارلیان که برای انتشار علم وعمل عکاسی با فرخ خان امین الدوله از پاریس به طهران آمد عكس کلدیون را شایع کرد...»

پس از آن اطلاعی است که درکتاب « المآثر و الآثار» تألیف ایشان در این خصوص آمده است و باید عین آن را نیز نقل کرد:

« این فن که ازشعب علوم طبیعی است دراین عهد جاوید مهد رواج گرفت و انتشار یافت. اگر چه نمونه آن در اواخر سلطنت شاهنشاه مرحوم شاه غازی بدست مسیو ریشارد خان سرتیپ معلم زبان فرانسه و انگلیسی وغیره ارائه شد اما اصل شیاع و رواج و تکمیل صنعت و انتشار عمل عکس که فتوگرافی می نامند از خصائص بزرگ این دولت است واسباب عکس را که مسیو ریشارد خان آورده برروی صفحه نقره می انداختند اسمش راداگروتیپ می گفتند به اسم شخصی که مخترع آن بود و اینک شماره اساتید عکاسین و مواقع عکاسخانه ها در دارالخلافه طهران و سایر بلاد معظمه ایران صعوبت واشکالی به کمال دارد....»

صنعت عکاسی بر روی کاغذ حساس در سال 1839 بوجود آمد ودرسال 1841 پلاکهای شیشه ای برای عکاسی اختراع شد وآنطور که از شواهد بر می آید این نوع اختراعات و انواع وسائل عکس برداری دوسه سال پس از اینکه به بازار می آمد بطور هدیه بدست پادشاه ایران می‌رسید.

ریشارد خان یعنی عمل کنندۀ اصلی و اولین عکس برداری که اعتمادالسلطنه نام او را برده است خود اطلاعی درین باره به یادگار گذارده و آن یادداشتهایی است که قسمتهایی ازآن را دکتر خلیل خان اعلم الدوله ثقفی در کتاب خود به نام «مقالات گوناگون» مندرج کرده است و درآن اشاره به عکس برداری برروی صفحه نقره در سال 1260 قمری در تبریز، زمانی که ناصرالدین میرزا ولیعهد کرده است، وی در این رابطه نوشته است:

 

فهرست

مقدمه

(فصل اول )

( تاریخچه ورود عکاسی به ایران)

منابع ایرانی

منابع فرانسوی و ایتالیایی

منابع آلمانی

( اهمیت عکاسی در دورۀ ناصرالدین شاه)

عکاسی شاهانه

ظهور صنعت عکس

عکس حرم

عکس زندانیان

عکاسباشی وعکاسخانه

رساله های عکاسی

(فصل دوم)

تاریخچه پرتره در عکاسی ایران

پادشاهان

دیوانیان ودرباریان

مستوفیان

مبارزان دوره مشروطه

دانشمندان

عشایر و طوایف

زنان

زندگانی ایرانی

تجار و پیشه وران

مدارس

عکاسان و مهرهای آنان

( فصل سوم)

(فیلم و ملزومات آن )

فیلم چگونه عمل می کند

لایه های فیلم

حساسیت فیلم

درفیلمی که کم نور ببندید چه اتفاقی می افتد

فیلم سیاه وسفید رنگ را چگونه می بینید

فهرست وسایل مورد نیاز ظهور فیلم

وسایل چاپ عکس

(فصل چهارم)

( نور پردازی)

نورپردازی مرکزی

نورپردازی غیر مرکزی

نورپردازی اریب

نورپردازی کناری

نورپردازی کناری- پشت سر

نورپردازی حاشیه یی

نورپردازی پشت سر

کاربرد انواع نورپردازی برای صورت

( فصل پنجم)

( عکاسان معاصر پرتره در ایران)

فخرالدین فخرالدینی

نمایش و بررسی چند عکس از فخرالدینی

مریم زندی

نمایش و بررسی چند عکس از مریم زندی

( فصل ششم)

( پروژه عملی)

عکسهای پروژه عملی زینب کیانی

نقد وبررسی آثار

نتیجه گیری

منابع و مواخذ 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : بررسی پرتره در عکاسی ایران , تاریخچة ورود عكاسی به ایران , المآثر و الآثار ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیبرق
فرمت فایلdoc
حجم فایل186 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی پارامترهای طراحی ترانسفورماتورهای قدرت تكه فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن  145 ص

با استفاده از نرم افزار مطلب

 

گروه برق – قدرت

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

فصل اول: مفاهیم اساسی  در طراحی

فصل دوم: هسته ترانسفورماتور

فصل سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

فصل چهارم: طراحی ترانسفورماتور

منابع و مراجع

 

مقدمه

در میان مباحث مختلف علوم بحث طراحی یكی از مهمترین موضوعاتی است كه در مورد آن باید تحقیقات وسیعی انجام شود. در مورد دستگاهها و وسایل الكتریكی نیز موضوع طراحی جایگاه ویژه ای دارد.

شاید پركاربردترین وسیله ای كه در اغلب دستگاههای الكتریكی و الكترونیكی بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و در اندازه های كوچك و بزرگ استفاده می شود، ترانسفورماتور می باشد.

ترانسفورماتورها از نظر كاربرد انواع مختلفی دارند: ترانسفورماتورهای ولتاژ (VT) ، ترانسفورماتورهای جریان (CT) ، ترانسفورماتورهای قدرت (PT) ، ترانسفورماتورهای امپدانس، ترانسفورماتورهای ایزولاسیون و اتوترانسفورمرها . هر كدام از این نوع ترانسفورماتورها كاربرد و تعریف خاص خود را دارند.

در روند طراحی ترانسها مسایل مختلفی مطرح می شود، و مراحل متعددی باید طی شود تا یك طراحی بصورت پایدار و مناسب ، قاب ساخت و استفاده بصورت عملی باشد.

در این پروژه، بعد از بررسی مقدماتی و تعریف بعضی از پارامترهای مهم در مبحث ترانس، از جمله میل مدور (CM) ، ضریب شكل موج (Form Factor) و نیز ضریب انباشتگی سطح مقطع (Stacking factor) به معرفی دو فرمول اساسی مورد استفاده در روند طراحی پیشنهادی در این پروژه می پردازیم و در فصول بعدی به معرفی ضرایب مورد استفاده در طراحی هسته و سیم پیچی و نیز معرفی و ارایه كاتالوگها و نمودارهای موردنیاز برای طراحی انواع هسته و سیم پیجی، كه از مباحث اساسی در ترانسفورماتورها می‌باشد، پرداخته میشود.

در ادامه مبحث اصلی و در واقع نتیجه ای كه از مباحث قبلی گرفته شده است، در جهت ارائه یك نتیجه كلی، روندی برای طراحی ترانسفورماتورهای قدرت بصورت یك الگوریتم و روش برای طراحی آورده شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : ترانسفورماتورها , امپدانس , میل مدور (CM) , ایزولاسیون , اتوترانسفورمرها , ترانسفورماتورهای جریان (CT) , PT , ترانسفورماتورهای ولتاژ (VT) , سیم پیجی , نرم افزار مطلب ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396

ترجمه مقاله فعالسازی قابلیت بررسی عمومی و دینامیک داده ها برای امنیت ذخیره سازی در محاسبات ابری

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله فعالسازی قابلیت بررسی عمومی و دینامیک داده ها برای امنیت ذخیره سازی در محاسبات ابری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : ترجمه مقاله فعالسازی قابلیت بررسی عمومی و دینامیک داده ها برای امنیت ذخیره سازی در محاسبات ابری , دانلود ترجمه مقاله فعالسازی قابلیت بررسی عمومی و دینامیک داده ها برای امنیت ذخیره سازی در محاسبات ابری , نمونه ترجمه مقاله فعالسازی قابلیت بررسی عمومی و دینامیک داده ها برای امنیت ذخیره سازی در محاسبات ابری , فایل ترجمه مقاله فعالسازی قابلیت بررسی عمومی و دینامیک داده ها برای امنیت ذخیره سازی در محاسبات ابری , خرید ترجمه مقاله فعالسازی قابلیت بررسی عمومی و دینامیک داده ها برای امنیت ذخیره سازی در محاسبات ابری ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 30 مرداد 1396
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل7.009 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره 

فهرست مطالب 

عنوان صفحه 

چکیده 

مقدمه فصل اول: طرحی از یک کارخانه سیمان با تکنولوژی روز دنیا 

1-1-شرح فلودیاگرام  خط تولید سیمان 

2-1-اجزاء سیستم پخت 

1-2-1-کوره دوار سیمان 

2-2-1- پیش گرمکن 

3-2-1-مسیر فرعی (By Pass) 

4-2-1- سیستم تکلیس (Calciner) 

5-2-1- خنک کن کلینکر 

6-2-1- سوخت رسانی و مشعل 

3-1- متغیرهای کنترل سیستم پخت 

1-3-1- کنترل کوره

2-3-1- کنترل خنک کن 

3-3-1- کنترل سوخت کوره 

4-3-1- کنترل تغذیه کوره 

5-3-1- کنترل گاز خروجی کوره 

6-3-1- کنترل حجم هوای اولیه 

7-3-1- کنترل درجه حرارت گاز خروجی از پیش گرمکن 

8-3-1- کنترل درجه حرارت یاتاقهای کوره 

9-3-1- کنترل عملکرد الکتروفیلتر 

10-3-1- کنترل سیکلونها 

11-3-1- کنترل ورودی کوره 

12-3-1-کنترل وضعیت نسوز کاری داخل کوره 

فصل دوم: عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری 

1-2- شعله نا منظم 

2-2-فشار بالا و ناگهانی سر کوره 

3-2- خطاهای هنگام چرخاندن کوره 

4-2- سرد شدن کوره و رسیدن مواد ناپخته به خنک کن 

5-2- ریزش کوت ینگ وپدید آمدن لکه های سرخ بر روی بدنه 

6-2- داغ شدن بیش از حد منطقه پخت 

7-2- داغ شدن بیش از حد منطقه پخت 

8-2- وجود کلینکر سرخ در خروجی خنک کن 

9-2- از بین رفتن بخشی از نسوز کاری 

10-2- تبدیل سوخت کوره از مازوت به گاز و تاثیر آن بر فرایند پخت 

11-2- علل کاهش بازدهی گریت کولر و راههای جلوگیری از آن 

12-2- رینگ ها و گرفتگی ها در سیستم پخت سیمان 

13-2- مشکل گرفتگی سیکلونها و راههای مقابله با آن 

14-2- کنترل چرخه سولفات در کوره های دوار سیمان 

15-2- نسوز کاری سیستم پخت 

16-2- چگونگی انتخاب اجرهای مناسب جهت نسوزکاری بر اساس آنالیز شیمیایی خوراک کوره 

17-2- فرسایش مواد نسوز در سیستم پخت 

فصل سوم: عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه آنالیز شیمیایی خوراک کوره 

1-3- مسئولیت آزمایشگاه کارخانه سیمان 

2-3- سیمان 

3-3- مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان 

4-3- مدولهای کنترل کیفیت مواد 

5-3- مختصری از خصوصیات فازهای کلینکر 

6-3- دیاگرام فازهای مختلف سیمان 

7-3- چگونگی پخت مواد 

8-3- عوامل موثر در پختن مواد 

9-3- ارایه پیشنهادات و راه کارها در بحث تنظیم مواد 

10-3- ویسکوزیته فاز مایع و اثر آن در تشکیل کوتینگ 

11-3-میکروسکوپی کلینکر

12-3- تاثیر نوسانات کیفیت خوراک کوره بر راندمان کوره 

13-3- تدوین استراتژی نمونه گیری 

14-3- مطالعات تفصیلی معادن 

15-3- جلوگیری از عوامل بروز نوسان کاذب در سیستم کنترل کیفی 

16-3- کالیبراسیون 

17-3- توسعه اتوماسیون آزمایشگاه 

منابع و مراجع 

چکیده انگلیسی 

 

فهرست اشکال 

عنوان صفحه 

1-1- فلودیاگرام خط تولید سیمان 

1-2- گرفتگی های سیستم پخت 

2-2-عوامل فرسایش مختلف شیمیایی- مکانیکی و حرارتی موثر روی آجرهای کوره 

1-3-تقسیم بندی مناطق مختلف کوره 

2-3-تغییرات شیمیایی و حرارتی خوراک کوره از ورود یه سیستم پخت تا خروج از آن 

3-3-کلینکر عادی 

4-3-کلینکر آهسته خنک شده 

5-3-توده های آهک ازاد 

6-3-کلینکر متخلخل 

7-3-کلینکر آزمایشگاهی با سولفات زیاد 

 

فهرست جداول 

عنوان صفحه 

1-2-مقایسه حجم هوای مصرفی و گازهای حاصل از احتراق شعله های مازوت و گاز 

2-2- تقسیم بندی شرایط ورودی کوره 

3-2- نتایج حاصل از کوره بزرگتر در شرایط متفاوت در ورودی کوره 

4-2- نتایج حاصل از کوره کوچکتر در شرایط متفاوت در ورودی کوره 

5-2- انالیزهای متفاوت سه نوع مواد اولیه مربوط به سه کارخانه سیمان و تاکید آن در انتخاب اجر 

1-3- علائم اختصاری برای اجزاء تشکیل دهنده سیمان 

2-3- ترکیب شیمیایی یک نمونه از کلینکر سیمان پرتلند 

3-3- خلاصه عملیات شیمیایی- حرارتی و نام مناطق کوره 

4-3- حدود طبیعی انحراف معیارهای مدولهای کلینکر 

فهرست منحنی ها و نمودارها 

عنوان صفحه 

1-3-منحنی های مقاومت فشاری بر حسب زمان 

 

چکیده:

سیستم پخت سیمان مهمترین و اساسی ترین بخش یک واحد تولیدی سیمان می باشد به طوریکه ظرفیت اسمی کارخانه های سیمان بر اساس میزان تولید روزانه (24 ساعته) کوره بنا نهاده شده و ظرفیت دپارتمانها- تجهیزات و ماشین آلات- سیلوهای ذخیره مواد خام- کلینکر و سیمان نیز بر پایه ظرفیت تولید کوره طراحی و ساخته می شود. 

لذا راندمان کوره یکی از پارامترهای مهم در بخش تولید بوده و تلاش در جهت به ظرفیت رساندن و سپس بالا بردن راندمان تولید کوره از مهمترین اهداف تیم مدیریتی و پرسنل فنی کارخانه های سیمان می باشد. 

در این پروژه سعی بر این است که پس از ارائه شناخت کلی از خط تولید سیمان دو فاکتور بسیار مهم و ارزشمند یعنی عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیائی خوراک کوره مورد بررسی قرار گرفته و راه حل هایی صحیح جهت برخورد با مشکلات مطرح شده ارائه شود تا انشاء الله بدین وسیله هدف اصلی از ارائه این پروژه محقق شود. 

 

مقدمه 

1- سیمان چیست؟

سیمان گردی است نرم، جاذب آب و چسباننده خرده سنگ که اساساً مرکب است از ترکیبات پخته شده اکسید کلسیم با اکسید سیلیس و اکسید آلومینیوم و اکسید آهن. 

ملات این گرد قادر است به مرور در مجاورت هوا یا در زیر آب سخت شده و ضمن داشتن ثبات حجم مقاومت خود را حفظ نموده و در فاصله 18 روز زیر آب ماندن دارای حداقل مقاومت 25 نیوتن بر میلیمتر مربع باشد. 

2- مقدمه ای کوتاه از تاریخچه صنعت سیمان 

اختراع کوره دوار سیمان در سال 1885 میلادی توسط Fredrik ransom در انگلستان به ثبت رسید. این کوره 5/1 متر قطر و 5/7 متر طول داشت. 

سوخت کوره دوار در آمریکا مایع (نفت کوره) و در آلمان پودر زغال سنگ بود و خوراک كوره هم به صورت دوغاب و هم به صورت پودر تهیه می گردید. کلینکر خروجی از کوره وارد استوانه عمودی یا دواری می شد و توسط هوا خنک می گردید و هوای خروجی از خنک کن جهت سوختن زغال یا نفت کوره مورد استفاده قرار می گرفت. 

تکنولوژی جدید سیمان برای اولین بار با راه اندازی کوره 100 تنی سیمان ری در نزدیکی کوه بی بی شهربانو و در سال 1312 در ایران متولد شد. راه اندازی کارخانه سیمان ری به مفهوم ایجاد شتاب در نوسازی و صنعتی شدن کشور بود و از این رو سهم این کارخانه در پی‌ریزی بسیاری از کارخانه ها و تاسیسات صنعتی، دانشگاهی، بهداشتی و کشاورزی و . . . استثنائی و در خور توجه است. 

در حال حاضر پروژه های بسیاری در نقاط مختلف کشور در دست اجرا می باشد که بسیاری از آنها تا سال 1390 به تولید خواهند رسید. با راه اندازی این پروژه ها ظرفیت تولید سیمان ایران به حدود 70 میلیون تن در سال خواهد رسید که معادل 5/2 درصد تولید سیمان جهان خواهد بود. 

ضمناً مصرف سرانه سیمان در کشور  در حال حاضر حدود 450 کیلوگرم است که بالاتر از متوسط مصرف جهانی( 340 کیلوگرم) می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : کنترل سوخت کوره , کنترل تغذیه کوره , کنترل گاز خروجی کوره , کنترل حجم هوای اولیه , کنترل درجه حرارت یا تاقهای کوره , کنترل درجه حرارت گاز خروجی از پیش گرمکن , کنترل عملکرد الکتروفیلترها , کنترل سیکلونها , کنترل ورودی کوره , کنترل وضعیت نسوز کاری داخل کوره , راندمان کوره های دوار سیمان ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل4.932 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر

فصل اول

فلسفه وجودی طرح

فصل دوم

مطالعات محیطی طرح

فصل سوم

معماری بومی منطقه

فصل چهارم

نمونه طرحهای مشابه

فصل پنجم

بررسی موضوع طرح و

اثرات آن در منطقه

فصل ششم

برنامه ریزی فیزیكی و

معیارها و ضوابط طراحی

فصل هفتم

معرفی پروژه و اهداف آن

فصل هشتم

بررسی سایت و ایده‌های طراحی

 

مقدمه

نیاز انسان به طبیعت، نیازیست انكار ناپذیر، سفر در طبیعت و هم اقامت در آن و مأنوس شدن با آن در ساختن روح انسان بسیار تأثیر گذارند و معماری از عوامل تعیین كننده نحوه اقامت و بی شك نحوه برخورد او در این اقامت با طبیعت است. معماری علاوه بر این كه به ایجاد رابطه با محیط طبیعی كمك می‌كند، وظیفه محافظت از آن را در برابر آسیبهایی كه از طرف انسانها به آن وارد می شود برعهده دارد تا تخریب گریز ناپذیر محیط بدست انسان را به حداقل برساند.

منطقه آبسر و یكی از مكانهایی است كه ناهماهنگی بین انسانهای دوستدار طبیعت با محیط طبیعی در آن نتیجه‌ای جز آسیب و تحلیل رفتن پیوسته زیباییها بدست علاقمندان به آن نداشته است. منظور از ناهماهنگی، همان نداشتن درك صحیح انسان از محیطی است كه برای لذت بردن و استراحت، از فضاهای شلوغ و پردغدغه. به آن پناه می‌برد. حضور معماری در این مكان تفریحی و طبیعی می‌تواند با ساماندهی فضا و در نتیجه عملكرد انسان، هم بهره او را از محیط افزایش دهد و هم محیط را از اسیب او در امان دارد.

هدف از این مجموعه توریستی – تفریحی، فهمیدن نحوه برخورد و درك صحیح و رسیدن به ماهیت دریاچه است و اینكه بدانیك به كدام دلایل به بازدید دریاچه می‌رویم و  راه مناسب برای دستیابی به اهدافمان چیست.

تعریف پروژه

پروژه در كنار یك محیطی مسطح در كنار كوههای لرستان در نظر گرفته شده است. این پروژه شامل اقامتگاه و امكانات تفریحی برای گردشگران در محدوده سایت و نیز فضاسازی مناسب مسیر كوهستان در ضمن حفظ كردن خصوصیات طبیعی آن و شاخص نمودن مسیرهای خاص و چشم اندازهای زیبا و نیز ایجاد محلهای اقامتی در كنار ورزشگاه به صورت اقامتگاههای بومی منطقه می‌باشد.

اقامتگاه، شامل هتل برای اقامت چند روزه بازدید كنندگان و اقامتگاههای موقت به صورت بومی و سوئیت برای علاقمندان به این نوع اقامت می‌باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود , ‍پایان نامه , تحقیق , پروژه , معماری , مجموعه توریستی , تفریحی دریاچه گلهر ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل99 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران (نمونه موردی كاركنان حوزه 6 منطقه غرب تهران)

 

فهرست مطالب

1-   مقدمه و كلیه واژه

فصل اول

كلیات تحقیق

شامل

مقدمه

كلید واژه

قلمرو زمانی و مكانی

روشها و ابزار گردآوری اطلاعات

روش نمونه گیری

فصل دوم

مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

-        مرور و ارائه چكیده 3 تحقیق مرتبط با موضوع

اصل تحقیق

رئوس مطالب

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

 

منابع – مآخذ و پیوست‌ها

پرسشنامه

اهمیت پیشینه یا تاریخچة تحقیق

هدف ما از پیگیری و جستجوی پیشینة تحقیقهای دیگر مرتبط با این تحقیق در حقیقت جلوگیری از دوباره كاری و سپس استفاده از تجربیات گذشته در جهت انجام عمل صحیح و همچنین نوآوری احتمالی می‌باشد و در این راه باید سه گام مهم برداریم:

الف – شناسائی

ب – مطالعه نقادانه

ج – تهیه گزارش و تحقیق

بررسی پیشینه تحقیق معمولاً نقدی از دانش موجود درباره موضوع مورد پژوهش است.

2-1) چكیده تحقیق اول

در تحقیقی كه در یكی از بانكهای دولتی (بانك ملت) انجام شده است تأثیر یك سری از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داده و نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر است.

1- نوع استخدام (رسمی و قرار دادی) بعنوان متغیر مستقل و رضایت شغلی بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. تحلیل و واریانس داده‌ها نشان می‌دهد كه بین دو گروه رسمی و قرار دادی از نظر میزان رضایت شغلی تفاوت معناداری وجود دارد و بطور كلی میانگین رضایت شغلی كاركنان رسمی از كاركنان غیر رسمی بیشتر است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : رضایت شغلی , نگرش , معارضه یا گیرایی كار , سیستم پاداش بر اساس عدل و مساوات , شرایط كاری كه فرد را حمایت كنند , ارضای نیازهای مادی و معنوی , كسب ارزش و تفاوت , درآمد مناسب , فرصت‌های ارتقاء و پیشرفت ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیبرق
فرمت فایلzip
حجم فایل594 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده

 به تازگی، مطالعات بسیاری از سیستم های قدرت با تمرکز بر " جدید و انرژی های تجدید پذیر" به عنوان بخشی از رشد تازه صنعت موتور در دولت کره بعنوان " تازه و انرژی های تجدید پذیر " ترویج شده است که بیشتر آن به خصوص در انرژی باد متمرکز شده است،
سلول های انرژی و سوخت خورشیدی جایگزین سوخت های فسیلی معمولی که بخشی از سوخت است، شده اند. برق تکنولوژی اطلاعات بخش است که اساس شبکه هوشمند . شبکه هوشمندشکل بسیار کارآمدی است ازشبکه برق هوشمند که اجازه می دهد تا تعامل ( دو طرفه ارتباطات ) بین تامین کنندگان و مصرف کنندگان با استفاده از فن آوری اطلاعات درتولید برق ، انتقال، توزیع و مصرف  ایجاد شود .
برنامه انرژی جدید  و تجدید پذیر شده با هدف توسعه و گسترش از طریق مطالعات فشرده، توسط موسسات دولتی و یا خصوصی ، انرژی های جدید و تجدید پذیر که بر خلاف سیستم های متداول، از طریق ارتباط با انواع مختلف توزیع سیستم های تولید برق عمل شده هدایت می شود.

. تحقیقات قابل توجهی در شبکه های هوشمند  انجام شده است. به دنبال آن در ایالات متحده و اروپا انواع پژوهش فعالیت های در شبکه برق هوشمند در برنامه پژوهش IntelliGrid EPRI انجام شده است.

اتحادیه اروپا (EU) ، که نشان دهنده سیاست های هوشمند در اروپا ، است تمرکز بر گسترش تولید پراکنده ( نسل غیر متمرکز ) و قدرت تجارت بین کشورهای با بهبود حفاظت از محیط زیست . است بنابراین، در حال حاضر  با تاکید بر نیاز به مطالعات در ارزیابی بهره وری اقتصادی از جمله نسل سیستم های توزیع وجود دارد .

در این مقاله، محاسبات بر اساس هزینه های توزیع ظرفیت تولید برق ، از بهترین سود قابل حصول توسط شبیه سازی مونت کارلو ساخته شد. شبیه سازی مونت کارلو که با تکیه بر نمونه برداری های مکرر تصادفی به محاسبه نتایج خودبادرنظ‌رگرفتن هزینه های تولید برق ، بار روزانه و هزینه فروش و تولید به نتیجه سریع تر از محاسبات ریاضی می رسد. علاوه بر این، ما  پیشنهاد طراحی بهینه ، که در با در نظر گرفتن تلفات توزیع  مرتبط با سیستم های قدرت توزیع که با تمرکز برجنبه سنجش و توزیع برق تولید شده داریم.

کلید واژه ها: شبکه هوشمند . سنجش از توزیع؛ شبکه کوچک . ژنراتور توزیع بهینه

پیکربندی، مونت کارلو

 

پروژه کارشناسی ارشد برق

مناسب برای درس توزیع

برای مونت کارلو

بری شبکه های هوشمند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : چکیده , به تازگی، مطالعات بسیاری از سیستم های قدرت با تمرکز بر جدید و انرژی های تجدید پذیر به عنوان بخشی از رشد تازه صنعت موتور در دولت کره بعنوان تازه و انرژی های تجدید پذیر ترویج شده است که بیشتر آن به خصوص در انرژی باد متمرکز شده است، , سلول های انرژی و سوخت خورشیدی جایگزین سوخت های فسیلی معمولی که بخشی از سوخت است، شده اند برق تکنولوژی اطلاع ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل109 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش       

1-     مقدمه ............................................................................................................................................................................

2-     بیان مسأله .................................................................................................................................................................

3-     اهمیت و ضرورت پژوهش ......................................................................................................................................

4-     اهدف پژوهش ...........................................................................................................................................................

5-     فرضیه های پژوهش ................................................................................................................................................

6-     متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنان ..........................................................................................................

فصل دوم : پیشینه پژوهش

 1. مقدمه ........................................................................................................................................................................
 2. چهارچوب نظری پژوهش .....................................................................................................................................
 3. تعریف سلامت روانی ..............................................................................................................................................
 4. سلامت روانی دانش آموزان ..................................................................................................................................
 5. اهمیت و ضرورت سلامت روانی  .........................................................................................................................
 6. اهدف سلامت روانی ...............................................................................................................................................
 7. پیشرفت تحصیلی ..................................................................................................................................................
 8. علل و عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی .............................................................................................................
 9. آزمونهای پیشرفت تحصیلی .................................................................................................................................

10.  انگیزش و پیشرفت تحصیلی ................................................................................................................................

11.  باورهای انگیزش و نقش آن د ر پیشرفت تحصیلی ........................................................................................

12.  سلامت روانی و بهنجاری .....................................................................................................................................

13.  شواهد علمی در مورد تاثیر برخی آموزشهای بهداشتی در زمینه سلامت روان .......................................

14.  علل و افزایش شیوع بیماری های روانی ............................................................................................................

15.  ملاک های سلامت روانی .....................................................................................................................................

16.   مکتب بوم شناسی در سلامت روانی .................................................................................................................

17.  اصول تکاملی سلامت روانی در مکتب اسلام ....................................................................................................

18.  نقش اسلام در سلامت جسمی و روحی فرد و جامعه ....................................................................................

19.  تاثیر دین و دعا بر بهداشت روانی ......................................................................................................................

20.  چگونه به سلامت روانی خود کمک کنیم ..........................................................................................................

21.  پیشینه پژوهش .......................................................................................................................................................

فصل سوم : روش پژوهش

 1. مقدمه .............................................................................................................................................................................
 2. جامعه آماری .................................................................................................................................................................
 3. روش نمونه گیری .......................................................................................................................................................
 4. ابزارهای جمع آوری اطلاعات ....................................................................................................................................
 5. روش جمع آوری اطلاعات ........................................................................................................................................
 6. روش تجزیه و تحلیل داده ها ....................................................................................................................................

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 1. توصیف داده ها ........................................................................................................................................................
 2. تحلیل داده ها ..........................................................................................................................................................
 3. بررسی فرضیه ها ......................................................................................................................................................

فصل پنجم : نتیجه گیری

 1. بحث و نتیجه گیری .................................................................................................................................................
 2. محدودیت های پژوهش ..........................................................................................................................................
 3. پیشنهادات .................................................................................................................................................................

منابع ..........................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه دانلود پایانامهبررسی رابطه سلامت روانیبررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل405 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب                                                                                                                    

صفحه عنوان

صفحه سپاس گذاری

تقدیمات

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول اصطلاحات

1-1-پیمان 

2-1-کارفرما  

3-1-پیمانکار 

4-1-قرارداد

5-1-قرارداد  پیمانکاری 

6-1-حساب تنخواه گردان ‌

7-1-حساب پیش پرداخت

8-1-حساب سپرده حسن انجام کار

9-1-کارگواهی شده

10-1-کار گواهی نشده

11-1-حساب کار گواهی شده

12-1-هزینه های مستقیم

13-1-هزینه های سربار یا بالا سری

فصل دوم بیان مسئله

1-2-اهداف پروژه

2-2-ارکان اصلی عملیات پیمانکاری

3-2-انواع قراردادهای پیمانکاری

1-3-2-قرارداد مقطوع

2-3-2-قرارداد امانی

3-3-2-قرارداد بر اساس مواد و دستمزد

4-2-ویژگی های صنعت پیمانکاری

5-2-مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

1-5-2-مراحله اول – مطالعاتی مقدماتی طرح

2-1-5-2-مطالعات شناسایی طرح

2-1-5-2-تهیه طرح مقدماتی

2-5-2-مرحله دوم _ مطالعاتی تفصیلی طرح

1-2-5-2-تهیه نقشه های تفصیلی

2-2-5-2-تهیه اسناد و مدارک مناقصه

3-5-2-مرحله سوم _ اجرای طرح

1-3-5-2-ارجاع کار به پیمانکار

1-1-3-5-2-دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح

2-1-3-5-2-شرکت درمناقصه

3-1-3-5-2-انتخاب پیمانکار 

2-3-5-2-انعقاد قرارداد پیمانکار

1-2-3-5-2-گرفتن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

2-2-3-5-2-تنظیم قرارداد پیمانکاری

3-2-3-5-2-ابطال ضمانت نامه در مناقصه 

4-2-3-5-2-تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت

5-2-3-5-2-تادیه پیش پرداخت

3-3-5-2-عملیات  اجرایی

1-3-3-5-2-ایجاد کارگاه

2-3-3-5-2-تخصیص تنخواه  گردان به کارگاه

3-3-3-5--مخارج  اجرای  طرح

4-3-3-5-2-مخارج اجرای طرح به وسیله کارگاه

4-3-5-2-تنظیم صورت وضعیت موقت کارها1

5-3-5-2-پرداخت وجه صورت وضعیت کارها

6-3-5-2-تحویل موقت      

1-6-3-5-2-برچیدن کارگاه

2-6-3-5-2-ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات

3-6-3-5-2-ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت

4-6-3-5-2-تهیه صورت وضعیت قطعی

5-6-3-5-2-تهیه صورت حساب قطعی

6-6-3-5-2-استرداد نصف سپرده حسن انجام کار

7-6-3-5-2-بهره برداری و نگاه داری عملیات موضوع پیمان

7-3-5-2-تحویل قطعی

1-7-3-5-2-استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار

6-2-روش های متداول شناسایی سود پیمانکاری

1-6-2-روش کار تکمیل شده

2-6-2-روش درصد پیشرفت کار

1-2-6-2-برآورد کل درامد یا مبلغ پیمان

2-2-6-2-برآورد کل هزینه پیمان

3-2-6-2-برآورد کل سود نا خالص پیمان

4-2-6-2-اندازه گیری میزان پیشرفت کار

5-2-6-2-محاسبه درآمد هزینه و سود نا خالص دوره جاری پیمان

7-2-انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری

8-2-خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری

9-2-حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

1-9-2-شناسایی زیان دوره جاری پیمان

2-9-2-شناسایی کل زیان پیمان

10-2-روش های شناسایی سود پیمانکاری در سطح جهان

فصل سوم    پیاده سازی  مسئله

مثال

 

فصل چهارم نتیجه گیری

1-4-نتیجه گیری

2-4-پیشنهادات

فهرست و منابع

عنوان انگلیسی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : Construction Accounting پایانامه حسابداری پیمانکاریپایانامهحسابداری حسابداری پیمانکاریدانلود پایانامه حسابداری پیمانکاری ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل24 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

امروزه اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش پیش از دبستان بیش از گذاشته احساس می شود. تحقیقاتی که این در این زمینه شده است همه مؤید این مطلب است که وجود دوره پیش از دبستان موجب بهبود مهارت های روانی حرکتی و سازگاری اجتماعی کودکان در دوره های آتی آنان می شود علاوه بر این شاغل بودن تعداد زیادی از والدین و نداشتن وقت کافی جهت رسیدگی و آموزشهای لازم برای کودکان موجب شده که روز به روز بر متقاضیان آموزشهای فوق افزوده شود آموزشهای پیش از دبستان با در نظرگرفتن اهداف خود تلاش دارد تا محیطی مساعد برای رشد استعدادها فراهم آورد، محیطی که کودک تشویق به یادگیری شود و در آن فرصت آزمایش کردن و تجربه را داشته باشد. « اگر آموزش کودک قبل از دبستان فقط معطوف به آموزشهای خانه باشد احتمال این هست که بسیاری از استعدادهای او نهفته باقی بماند به علاوه قرار گرفتن در گروه همسن یکی از نیازهای کودک است که اگر برآورده شود منجر به رشد اجتماعی می شود. کودک با عضویت در گروه توانایی ها و مهارتهای متعدد از قبیل تعاون، رقابت، مسئولیت پذیری را که به رشد اجتماعی او کمک می کند بدست می آورد.»(رئوف مقدم، 1377)پیاژه آموزش و پرورش و بویژه عمل و شخصیت را به شناخت سیر و تحول آنها در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی وابسته می داند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : بررسی تأثیر آموزش پیش ‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای , روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان دوره ابتدایی , دانلود پروپوزال , مهارتهای اجتماعی , تأثیر آموزش پیش ‏دبستانی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
حجم فایل199 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

امروزه به طور روز افزونی سازمان ها با محیط هایی پویا و در حال تغییر مواجه هستند و بنابراین جهت بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند . به عبارتی دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی ،تکنولوژیک ،اجتماعی و فرهنگی و.... عصر کنونی ، سازمان هایی موفق و کارآمد خواهند بود که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی کرد . و قادر باشند که این تغییرات را در جهت تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند . (میرکمالی و چوپانی ،1390) در شرایط امروزی که سازمان ها با محیط رقابتی جهان مواجهند همراه نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیت های کاری احساس می شود . نیروی رقابتی جهانی ، سازمان های امروزی را مجبور می کند که بعد از ده ها سال ادامه ی روش ها و رویه های کاری ثابت خود ،روش های کاری جدید را جایگزین کنند به گونه ای که سازمان هایی که دارای ثبات کاری نیستند برای این که از قافله رقابت عقب نمانند از نوعی ثبات نسبی برخوردار می شوند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات ارائه شده , دانلود پروپوزال , پروپوزال , بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات ارائه شده ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیآزمون ارشد
فرمت فایلdocx
حجم فایل301 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

فصل اول : پیشینه تحقیق.. 8

بیان مسئله. 9

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 10

اهداف تحقیق.. 10

فرضیات تحقیق.. 11

روش گردآوری اطلاعات.. 11

فصل دوم : نظام بهسازی منابع انسانی.. 12

مقدمه. 13

مدیریت عملکرد ( perfomance management  ) 14

تعریف ارزیابی عملکرد. 16

طرح ارزشیابی کارکنان. 16

محاسن اعمال مدیریت عملکرد. 18

نظریه های ارزیابی.. 18

نظریه اول. 19

نظریه دوم. 19

نظریه سوم. 21

روش های متداول ارزیابی.. 21

1-روش درجه بندی ترتیبی.. 22

2- روش مقایسه فرد به فرد. 22

3- روش مقیاسی.. 23

4- روش توزیع اجباری.. 24

5-روش انتخاب اجباری.. 25

6-روش فرم ارزیابی.. 27

7-روش وقایع حساس... 27

8-روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف.. 27

9-روش بررسی داخلی.. 28

10-روش تشریحی.. 28

11-روش ارزیابی گروهی.. 28

مصاحبه های بعد از ارزیابی.. 28

شرایط اجرای طرح ارزیابی و مدیریت عملکرد. 29

موانع و محدودیت های ارزیابی عملکرد. 29

1-موانع  روانی و رفتاری.. 29

2- موانع فنی و اجرائی.. 30

روند ارزیابی منابع انسانی.. 31

آموزش وپرورش کارکنان و مدیران. 33

1-هدفهای سازمانی.. 34

2-هدفهای کارکنان. 35

3-هدفهای اجتماعی.. 35

خط مشی ها و مسئولیت آموزشی.. 36

وظایف مسئولین آموزش... 37

آموزش و بهسازی کارکنان اجرائی.. 38

روشهای اموزش کارکنان اجرائی.. 39

آموزش ضمن کار. 40

آموزش استاد – شاگردی.. 40

آموزش در شرایط مشابه، قبل از آغاز کار. 41

کارآموزی همراه با آموزش نظری.. 41

آموزش مکاتبه ای.. 42

دوره های کارآموزی خارج از موسسه. 42

ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی کارکنان اجرائی.. 43

آموزش مدیران وسرپرستان. 44

برنامه ریزی آموزش مدیران وسرپرستان. 45

روشهای آموزش و پرورش مدیران و سرپرستان. 46

1-آموزش ضمن خدمت.. 46

2-گردش در مسائل مختلف.. 46

3-ایفای نقش... 47

4-روش تصمیم گیری.. 47

5-خود آموزی.. 47

6-آموزش گروهی.. 49

7-آموزش از راه دور و آموزش های آزاد. 51

ویژگی های آموزش از راه دور(DISTANCE LEARNING). 52

ویژگی های آموزش آزاد    (OPEN LEARNING). 52

8-آموزشهای دانشگاهی مدیریت.. 53

آموزش و پرورش مدیران زن. 55

ارزشیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران. 56

فصل سوم :  ارزیابی عملکرد کارکنان. 58

مقدمه. 59

دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد. 59

کاربردهای مختلف ارزیابی عملکرد. 60

تعیین ملاکها 61

داده های مربوط به تولید. 62

داده ها ی مربوط به کارکنان. 63

داده های قضاوتی.. 64

شیوه های درجه بندی.. 65

مقیاسهای درجه بندی گرافیکی.. 65

اشتباه هاله. 65

اشتباهات آسان گیری و سختگیری.. 66

اشتباه گرایش مرکزی.. 66

روش های رتبه بندی.. 68

مقایسه های جفتی.. 69

رویدادهای شاخص... 70

فهرست.. 70

روش انتخاب اجباری.. 71

مدیریت برمبنای هدف.. 71

مقیاس های رتبه بندی متکی به رفتار. 75

چه کسی ارزیابی را انجام می دهد؟. 77

سرپرست بلافصل.. 77

خود- ارزیابی.. 78

ارزشیابی همسالان. 79

ارزشیابی کمیته. 79

ارزشیابی مرئوسان. 80

اجرای ارزشیابی.. 80

مرحله برنامه ریزی.. 80

جمع آوری اطلاعات (استفاده از دفتر ثبت رفتار) 81

مرحله مصاحبه. 81

کاهش اضطراب و برقراری رابطه. 82

انتخاب رویکرد مصاحبه. 83

روش گفت و پذیر. 83

گفت و شنود. 84

رویکرد حل مسئله. 84

خطاهای ارزیاب-چندواقع بینی.. 84

به کارگیری رتبه بندی کنندگان بی صلاحیت.. 85

نوبت ارزیابی عملکرد. 85

راهنمایی هایی که برای ارزیابی شونده در نظر گرفته شده است: 86

ابزارهای ضعیف طراحی شده. 87

دفاع از منتها درجه ها 87

ارزیابی و قانون. 88

خلاصه. 88

فهرست منابع و مآخذ. 89

 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پایانامه بررسی عملکرد کارکنان در سازمان , دانلود پایانامه , پایانامه , بررسی عملکرد کارکنان در سازمان ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیمهندسی پلیمر
فرمت فایلdocx
حجم فایل1.312 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

فصل اول : پیشینه تحقیق

چکیده ..................................................................................................................................................................................................................11

تاریخچه شیشه ...................................................................................................................................................................................................12

مصارف و جنبه‌های اقتصادی ..........................................................................................................................................................................13

فصل دوم : تئوری های شیشه سازی

تئوری گلداسمیت ..............................................................................................................................................................................................15

تئوری زاکاریاسن ................................................................................................................................................................................................15

تئوری سان ..........................................................................................................................................................................................................15

تئوری راوسون ....................................................................................................................................................................................................16

فصل سوم : خواص فیزیکی شیشه ها

ویسکوزیته ...........................................................................................................................................................................................................19

دما .........................................................................................................................................................................................................................20

آنیل یا بازپخت ...................................................................................................................................................................................................21

تفاوت ها و شباهت های آنیل و تمپر ............................................................................................................................................................22

تمپر کردن ...........................................................................................................................................................................................................25

انبساط حرارتی در شیشه ها ............................................................................................................................................................................25

فصل چهارم : ترکیبات سازنده شیشه

مواد اولیه شیشه ................................................................................................................................................................................................28

ترکیبات شیشه ...................................................................................................................................................................................................29

گداز آورها ............................................................................................................................................................................................................29

تثبیت کننده ها ..................................................................................................................................................................................................29

تصفیه کننده ها ..................................................................................................................................................................................................29

افزودنی های دیگر شیشه .................................................................................................................................................................................30

دو نمونه از ترکیبات منجر به تولید شیشه ...................................................................................................................................................30

فصل پنجم : تولید شیشه

تولید شیشه..........................................................................................................................................................................................................33

ترکیب شیشه ......................................................................................................................................................................................................33

درجه حرارت .......................................................................................................................................................................................................33

همگنی و یکنواختی مواد ..................................................................................................................................................................................34

انواع کوره های ذوب ..........................................................................................................................................................................................35

کوره های مداوم .................................................................................................................................................................................................35

کوره های الکتریکی ...........................................................................................................................................................................................37

شکل دادن شیشه ..............................................................................................................................................................................................39

روش شکل دادن شیشه های تخت ................................................................................................................................................................39

روش فورکالت .....................................................................................................................................................................................................40

روش کولبرن .......................................................................................................................................................................................................40

روش شناوری ......................................................................................................................................................................................................41

روش های شکل دادن شیشه های مظروف ..................................................................................................................................................41

روش دمش – دمشی ........................................................................................................................................................................................42

روش پرش – دمشی .........................................................................................................................................................................................42

روش vello ........................................................................................................................................................................................................42

روش های شکل دهی الیاف ............................................................................................................................................................................42

تابکاری .................................................................................................................................................................................................................43

فصل ششم : انواع شیشه

انواع شیشه ..........................................................................................................................................................................................................47  

شیشه جام ...........................................................................................................................................................................................................47

انواع بطری ...........................................................................................................................................................................................................47

الیاف شیشه‌ای ....................................................................................................................................................................................................47

شیشه‌های بلور ....................................................................................................................................................................................................47

شیشه‌های سرب‌دار ............................................................................................................................................................................................47

کریستال ...............................................................................................................................................................................................................48

اشتراس ................................................................................................................................................................................................................48

فلینت ....................................................................................................................................................................................................................48

شیشه ضد پرتوها  ............................................................................................................................................................................................ 48

شیشه جاذب نوترون ........................................................................................................................................................................................ 48

شیشه شفاف در مقابل IR ..............................................................................................................................................................................48

شیشه ضد اسید فلوئوریدریک .........................................................................................................................................................................48

شیشه های ایمنی ..............................................................................................................................................................................................49

شیشه های چند لایه .........................................................................................................................................................................................49

شیشه های چاپدار و رفلکتیو ...........................................................................................................................................................................49

شیشه های ضد ضربه . ضد عبور . ضد اغتشاش . ضد انفجار ..................................................................................................................50

شیشه – اسپایدر ................................................................................................................................................................................................50

شیشه های خودرویی ........................................................................................................................................................................................50

شیشه های خم ...................................................................................................................................................................................................50

شیشه ضد آتش (پیرکس) ...............................................................................................................................................................................50

شیشه مسطح ......................................................................................................................................................................................................50

شیشه دوجداره (مضاعف) .................................................................................................................................................................................51

شیشه نشکن .......................................................................................................................................................................................................51

شیشه ضد گلوله .................................................................................................................................................................................................51

شیشه انعکاسی (بازتابنده) ...............................................................................................................................................................................51

شیشه سکوریت ..................................................................................................................................................................................................51

چه شیشه هائی باید سکوریت شوند؟ ............................................................................................................................................................52

مراحل ساخت شیشه های سکوریت ..............................................................................................................................................................53

مزایای استفاده از شیشه سکوریت .................................................................................................................................................................53

موارد استفاده از شیشه سکوریت ....................................................................................................................................................................53

سایر محصولات ...................................................................................................................................................................................................54

فصل هفتم :شیشه های تجاری

شیشه قلیایی .......................................................................................................................................................................................................57

شیشه سیلیکا ......................................................................................................................................................................................................58

روش های تولید شیشه های شفاف سیلیکا .................................................................................................................................................59

شیشه های دوتایی  ..............................................................................................................................................................60

شیشه های دو تایی  .............................................................................................................................................................60

شیشه های سه تایی . ..........................................................................................................................................60

شیشه های بوراتی یا بروسیلیکاتی .................................................................................................................................................................61

شیشه آهک سوددار ...........................................................................................................................................................................................64

شیشه‌های ویژه ...................................................................................................................................................................................................65

شیشه های فسفاتی ...........................................................................................................................................................................................65

شیشه های ژرمانیتی .........................................................................................................................................................................................65

شیشه های سربی ...............................................................................................................................................................................................65

منابع تامین سرب ..............................................................................................................................................................................................66

تولید شیشه های رنگی .....................................................................................................................................................................................66

رنگ های شناخته شده شیشه ها  .................................................................................................................................................................70

مواد معدنی، کلید رنگ کردن شیشه ها .......................................................................................................................................................70

شیشه سرامیک ها ..............................................................................................................................................................................................71

شیشه دست ساز یا شیشه فوتی .....................................................................................................................................................................72

منابع .....................................................................................................................................................................................................................75

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پایانامه با موضوع شیشه , شیشه , دانلود پایانامه شیشه , دانلود پایانامه , انواع شیشه ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
حجم فایل168 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )
تعداد اسلاید26 اسلاید
فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)
کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی میباشد این فایل شامل پاورپوینت فصل هشتم این کتاب با عنوان فرایند آموزش کارکنان میباشد....

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت ) , مزایای آموزش , مسئولیت طراحی و اجرای برنامه های آموزشی به عهده کیست؟ , وظایف واحد آموزش اداره امور کارکنان , روشهای تعیین نیازهای آموزشی , نظریه های یادگیری , نظریه رفتاری , نکات مهم در طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نظریه رفتاری , نظریه یادگیری اجتماعی , نکات مهم در طراحی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیشبکه های کامپیوتری
فرمت فایلzip
حجم فایل14.014 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

6-2.    ارتباط شبکه نظیر به نظیر با ابر
با توجه به اینکه ارتباط با ابر در ایران، بدلیل سرعت کم و حجم ارسال و دریافت اطلاعات بالا مشکل است. ما را براین وا داشت که ابر را با شبکه نظیر به نظیر تلفیق کنیم و یکی از کامپیوترهای اصلی که سرعت اینترنت بیشتری را دارد دروازه کامپیوترهای نظیر به نظیر قرار می‌دهیم. برای اینکه از ورود تمامی‌کاربران به ابر و از ارسال و دریافت اطلاعات جلوگیری کنیم، پوشه گوگل درایو را به اشتراک گذاشته تا از ارسال تکرای و افت سرعت کاسته شود، تا هم‌زمان همه بتوانند از امکانات ابر استفاده مفید و با سرعت بالایی داشته باشند. برای به اشتراک گذاشتن گوگل درایو خود مراحل زیر را بصورت تصویر شماره گذاری شده نمایش می‌دهیم.

 

شکل 6-1 نمایش به اشتراک گذاشتن گوگل درایو

در شکل 6-1 علامت گوگل درایو را با شماره 2 نمایش داده، که موقع ارسال و دریافت اطلاعات به‌صورت چرخشی نمایش می‌دهد، که در نمایانگر فعال بودن آن است. اگه می‌خواهید کاربران بتوانند روی داده‌ها تغییراتی انجام بدهند بر روی شماره 8 سطح دسترسی کلیک کرده و گزینه‌های شماره 9 را انتخاب کنید، و سپس OK را برای اتمام کار بزنید.
فایل‌ها یا فیلم‌هایی که دانلود می‌کنید را در مسیر گوگل درایو قرار دهید، تا گره‌های دیگر بتواند به آن دسترسی داشته باشند. در جریان‌سازی زنده ما فایل فیلم را موقع نگاه کردن به آن، باید اول بارگزاری کنیم در مسیری که پیش فرض آن را در گوگل درایو تغییر دادیم، و مدیا پلیرهای جدید این امکانات را دارند که فایلی ناقص دانلود شده را نمایش دهد، و با نگاه کردن به فیلم در حال پخش فقط چند لحظه با تاخیر نمایش می‌دهد که آن را ما حس نمی‌کنیم. و این روش ما مثل عمل بافر می‌باشد. یعنی اطلاعات را در جایه مناسبی می‌ریزیم و از آنجا به کاربران شبکه نظیر به نظیر می‌دهیم.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : ارتباط شبکه نظیر به نظیر با کلود , نمایش به اشتراک گذاشتن گوگل درایو , شبکه نظیر به نظیر , به اشتراک گذاشتن گوگل درایو , کنترل از راه دور , نصب گوگل درایو , آموزش تصویری مراحل کل نصب و راه اندازی ارتباط کلود با شبکه P2P ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
حجم فایل155 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود پاورپوینت فرایند اجتماعی کردن( فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )
تعداد اسلاید14 اسلاید
فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)
کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی میباشد این فایل شامل پاورپوینت فصل هفتم این کتاب با عنوان « فرایند اجتماعی کردن» می باشد ...

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پاورپوینت فرایند اجتماعی کردن( فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت ) , تعریف اجتماعی کردن , معارفه مقدماتی , فرهنگ سازمان , چرا اجتماعی کردن مهم است؟ , فرایند اجتماعی کردن فرد , مرحله اول قبل از ورود به سازمان , مرحله دوم رویارویی فرد با سازمان , مرحله سوم تحول و دگرگونی فرد , روشهای تطبیق فرد با شرایط و واقعیات موجود سازمان , نکاتی که باید در ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیشبکه های کامپیوتری
فرمت فایلdoc
حجم فایل14.822 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

گزارش سمینار کارشناسی ارشد
در رشته كامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری
عنوان سمینار :
ارتباط شبکه نظیر به نظیر با ابر بصورت امن
استاد راهنما :
جناب آقای دكتر دهقان
توسط:
جعفر عالی نژاد
زمستان 92
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 شماره صفحه
چکیده ........................... ... 1
1-مقدمه .... ......................2
2- آشنایی با پردازش ابری ............................ ...............7
2-1 .ویژگی‌های پردازش ابری.............................. ...............9
   2-2. مزایا و چالش پردازش ابری در شرکت¬ها و شبکه¬های رایانه‌ای .............. .............9
         2-2-1. پردازش ابری در شرکت¬های بزرگ.......... .........................10
             2-3.مزایای پردازش ابری.................. .......................10
            2-3-1 .موانع و فرصت‌های پردازش ابری............... ...........11
3- معماری پردازش ابری....................... ........12
    3-1. معماری لایه‌های پردازش ابری ........... ..................15
      3-1-1. سرویس نرم‌افزاری (SaaS) ................ ........................15
      3-1-2. سرویس پلتفرمی‌(PaaS) ................. ....................16
     3-1-3. سرویس زیر ساختی (IaaS)...................... ...............16
    3- 2 . مرزبندی بین حالت‌های پردازش ابری........ .......................17
           3-2-1. ابر عمومی.................. .........................17
          3-2-2. ابر خصوصی.......... ........................17
         3-2-3. ابر هیبریدی.................... .......................17
3-3. پیشرفت‌ها در مدیریت ذخیره‌سازی............. .............18
3-4. معماری باز امنیتی پردازش ابری.............. ....................18
 
4-تولید نرم¬افزار امنیتی پیشرفته بر مبنای فناوری پردازش ابری ........ ......20
4-1. امنیت ابر........................... .............21
4-2. تهدیدهای امنیتی پردازش ابری ................... .............23
4-3. امنیت در پردازش ابری........................... ...................25
4-4. راه حل‌های موجود برای تهدیدهای امنیتی............ .................25
4-4-1. سیستم مدیریت تصاویر (Image) میرا............ ................25
4-4-2. سیستم شفاف حفاظت ابر( TCPS)....... ...... .............27
5- جریان سازی شبکه نظیر به نظیر.................. .......28
             5-1. چندپخشی لایه پروتکل اینترنت......... .................30
5-2.انواع جریان¬سازی ویدئو بر روی شبکه¬های نظیر¬به¬نظیر.............. ..................31
5-2-1. جریان¬سازی زنده¬ی نظیربه¬نظیر........... ......................31
5-2-2. جریان¬سازی چند درختی............... .................34
5-3. مبادله¬ی داده..................... ...................35
5-4. ویدئو بر حسب تقاضا..........................................37
5-4-1. ویدئو بر حسب تقاضای نظیر¬به¬نظیر به روش ذخیره و بازپخش................ ......39
6-ارتباط شبکه نظیر به نظیر با ابر بصورت امن....... .............................41
              6-1.رمزگذاری JAE (Jafar Alinezhad Encode ) ......... .............42
                 6 -1-1 ساخت جداول حروف رمزنگاری شده...... .......42
            6-2. ارتباط شبکه نظیر به نظیر با ابر.................... ...................46
نتیجه¬گیری............................. ...........49
کارهای آتی....................... .............49
مراجع ............................... .....................51
فرهنگ واژگان .......................... ......53
فهرست جداول
عنوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفحه
جدول 2-1 .موانع و فرصت‌های پردازش ابری............. ...........................11
جدول 6-1. شماره گذاری حروفات ....................... .............................42
جدول 6-2 .جدول فراوانی‌های زبان انگلیسی .............. ...............43
جدول 6-3. بیشترین فراوانی‌های جدول حروفات انگلیسی......... ....................43
جدول 6-4. حروفاتی که باهم استفاده می‌شوند................... ......................43
جدول 6-5. اختصاص اعداد منحصر بفرد برای حروفات دوتایی اکثرا باهم تکرار می‌شوند.....................44
جدول 6-6 .اختصاص اعداد منحصر بفرد برای حروفات سه تایی اکثرا باهم تکرار می‌شوند...................44
جدول6-7. جدول رمزنگاری داده ها................. ......................45
فهرست نمودار
عنوانــــــــــــــــ صفحه
شکل3-1:معماری عمومی‌ذخیره‌سازی ابر ............................. .............14
شكل 3-2 : مدل پردازش ابری- معماری باز امنیتی............ ......................19
شکل 4-1: چالش‌های پردازش  ابری (بررسی‌های IDC در سال 2008)............... .........22
شكل 4-2 : سیستم مدیریت تصاویر میرا......................... .............................26
شکل5- 1 :نحوه انجام چندپخشی لایه پروتکل اینترنت…...................... ......28
شکل 5-2: درخت چند¬پخشی لایه¬ی کاربرد برای جریان¬سازی ویدئو در شبکه¬ی نظیر¬به¬نظیر................32
شکل5 3: دوباره¬سازی درخت جریان بعد از خروج یک نظیر....................................................................33
شکل5 4: جریان¬سازی چند¬درختی با دو زیر¬جریان و هفت نظیر..............................................................35
شکل 5-5: تبادل نقشه¬ی بافر و کشیدن داده¬ها توسط نظیر¬ها ................................................................36
شکل 5-6: وضعیت دو نشست با زمان¬های آغاز 20 و 31 و حد آستانه¬ی 10 درزمان 40......................39
شکل 5-7: مثالی از روش ذخیره و باز¬پخش با قابلیت ده دقیقه کش. a) سیستم با دو کلاستر. b) سیستم           

بعد از خروج کلاینت A.................. ............................40
شکل 6-1: نمایش به اشتراک گذاشتن گوگل درایو.......................... ....................46
با سپاس ازسه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم...
موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم …
 عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...
پدرانمان
مادرانمان
استادانمان
 
چکیده
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدل کسب و کار طرح چالش جدید است. با افزایش هزینه‌های برای ذخیره‌سازی الکترونیکی داده‌ها و منابع مالی محدود مردم را به‌فکر ذخیره‌سازی ابری انداخت. پردازش ابری به عنوان مدیریت و ارائه منابع، نرم‌افزارهای کاربردی و تبادل اطلاعات به عنوان یک سرویس، تحت بستر اینترنت تعریف شده است. در مقایسه با راه‌حل‌های سنتی که در آن سرویس‌های فناوری اطلاعات بر پایه کنترل‌های فیزیکی و منطقی بودند، پردازش ابری نرم‌افزارهای کاربردی و پایگاه داده‌ها را به سمت مراکز داده‌های بزرگ سوق داده است. با این حال ویژگی‌های منحصر به‌فرد آن همواره با شمار بسیاری از چالش‌های امنیتی جدید و شناخته نشده همراه بوده است.
برای اینکه ما محدودیت‌های پهنای باند و سرعت اینترنت داریم، شبکه‌های نظیر به نظیر را به ابر متصل می‌کنیم، که از شبکه‌های نظیر به نظیر برای به اشتراک گذاشتن منابع استفاده می‌کنیم که به عنوان یک بافر عمل می‌کند، که با تاخیر اندکی اطلاعات را در دسترس کاربران قرار می‌دهد، و آنها بدون نیاز به اینترنت هم کار می‌کنند.
کلیدواژگان: پردازش ابری، فناوری، خدمات بر خط، تهدیدهای امنیتی، معماری باز امنیتی
 
فصل اول
مقدمه
 
«پردازش ابری» یا «پردازش انبوه» یک فناوری جدید است که به‌تازگی از طرف شرکت‌های مختلف از جمله: مایکروسافت، گوگل، آمازون و آی‌بی‌ام عرضه شده است. در این سیستم به جای نصب چندین نرم‌افزار بر روی چند رایانه، تنها یک نرم‌افزار، یک بار اجرا و بارگذاری می‌شود و تمامی‌افراد از طریق یک خدمات بر خط  به آن دسترسی پیدا می‌کنند. به این پروسه «پردازش ابری» یا در اصطلاح Cloud Computing می‌گویند.
پیش‌بینی مرکز خبریInfoWorld  بر این اساس است که طی یک دهه آتی، دنیای IT بر آن خواهد شد تا تمرکز اصلی خود را بر خدمات اینترنتی ابر  متمرکز کند. از این رو، حرکت به سمت پردازش در ابرها طی پنج سال آینده آغاز خواهد شد. در حال حاضر، برخی خدمات بر اساس این سیاست‌ها عرضه می‌شوند که از جمله آن‌ها می‌توان به EC2  شرکت آمازون اشاره کرد. در نهایت، ظهور پردازش ابری باعث خواهد شد نیاز به پردازش در شرکت¬ها کاهش یابد.
پردازش ابری مجموعه‌ای ازمنابع مجازی و مقیاس ‌پذیر است که قابلیت ارائه خدمات مورد نیاز کاربران با پرداخت  براساس میزان استفاده آنها ازسرویس ها می‌باشد درحقیقت مجموعه‌ای از خدمات شبکه است که می‌تواند از طریق راه‌های ساده و فراگیر در دسترس کاربران قرار گیرد[1].
پردازش ابری توسعه محاسبه شبکه، محاسبه موازی و محاسبه توزیعی است. آن یک الگوی جدید از محاسبه تجاری است. در مقایسه با محاسبه شبکه، پردازش ابری ویژگی‌های جدیدی دارد مانند:
- محاسبه شبکه ترکیب عمومی ‌منابع توزیع شده، و توزیع ناهمگون منابع است؛ محاسبه ابری منابع داده محور با مقیاس بزرگ است که خیلی متمرکز هستند. به علاوه، تکنولوژی مجازی سازی ناهمگن بودن را در محاسبه ابری مخفی می‌نماید
- شبکه عموماً در محاسبه علم و برای حل مشکل دامنه هدف خاص بکار می‌رود؛ پردازش ابری‌ طرح‌ کاربر محور است‌ که ‌سرویس‌های متغیر برای برآورد نیازهای کاربران ‌متفاوت ‌فراهم می‌نماید. آن خیلی تجاری شده است.
- منابع در محاسبه ابری با استفاده از تکنولوژی مجازی سازی با منابع مجازی انجام داده می‌شوند. این موجب فرایند تخصیص منابع آن می‌شود، این تعامل با وظایف کاربران و غیره متفاوت گزارش سمینار کارشناسی ارشد در رشته كامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : تولید نرم­افزار امنیتی پیشرفته بر مبنای فناوری پردازش ابری , تهدیدهای امنیتی پردازش ابری , امنیت در پردازش ابری , راه حل‌های موجود برای تهدیدهای امنیتی , سیستم مدیریت تصاویر (Image) میرا , سیستم شفاف حفاظت ابر( TCPS) , انواع جریان­سازی ویدئو بر روی شبکه­های نظیر­به ­نظیر , جریان­سازی زنده­ی نظیربه­ نظیر , ارتباط شبکه نظیر به نظیر با ابر ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل46 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

این فایل حاوی 22 صفحه از ادبیات مربوط به متغیر های اعتماد و عدالت سازمانی می باشد و مربوط به فصل 2 یک پایان نامه کارشناسی ارشد است. فرمت فایل doc و قابل ویرایش می باشد. علاوه بر ادبیات و مبانی نظری، پیشینه پژوهش نیز آمده است. ضمناً منابع به صورت کامل در انتهای متن آورده شده است.

عناوین فصل:

اعتماد سازمانی

اعتماد بر اساس خلق و خو

اعتماد شناختی

اعتماد عاطفی

عدالت سازمانی

مفهوم لغوی عدالت

عدالت سازمانی

ابعاد عدالت سازمانی

عدالت توزیعی

عدالت رویه ای

عدالت مراوده ای (بین فردی)

عدالت اطلاعاتی

فرهنگ و اعتماد

پیشینه تحقیق

فهرست منابع

فرمت فایل: doc و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 22 صفحه 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : مبانی نظری اعتماد و عدالت سازمانی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
حجم فایل170 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی ( فصل دوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی )
فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید 24 اسلاید
کتاب مدیریت مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد

دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی ( فصل دوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی )فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)تعداد اسلاید 24 اسلایدکتاب مدیریت مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی ( فصل دوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی ) , تفاوت کارگران آمریکایی با ژاپنی , شرکت های چندملیتی , رویارویی با مسائل بین المللی , ارزیابی تفاوت بین کشورها , تحقیقات تفاوتهای فرهنگی , تحقیق کلاکهان و استرادبک , 1 رابطه با محیط , 2 توجه به زمان , 3 ماهیت فرد , 4 توجه به فعالیت , 5 تو ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
   
خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو تعمیر تلویزیون
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]